Redactio ad absurdum

 

Matematikusok ismerik ezt a fogalmat, no meg a jogászok is: azt jelenti, hogy egy olyan tételt, amit nem tudunk hagyományos módon bizonyítani, egy olyan bizonyítással igazolunk - pontosabban azt igazoljuk, hogy nem igaz, hogy abszurdítása triviális legyen. Nos sejtésünk beigazolódott a Nyilatkozattal kapcsolatban, amit ki kell(ene) függeszteni mindenhol.

Amint várható volt, olyan emberek is ellene fordulnak, no nem a nyilatkozatnak, mert annak céljai elfogadhatóak, sőt nota bene akár magasztosak is lehetnek. Hanem a kifüggesztés ellen. Ebben mint várható volt, természetesen a politikai ellenzék jár az élen. Noná, hiszen ez egy olyan magas labda, amit leütni dicsőség.

Az LMP jogászkodik. Az SZDSZ, azaz Demszky és csapata már humorosabban fogja fel a dolgot. Kifüggeszti, de szószerint véve a rendeletet a kerítésre. És rögtön mellé tesz egy tiszta árkus papírt, hogy az emberek véleményezhessék. Ezzel is a közvagyont védi, hiszen nem kell cserélnie naponta - mert a rendelet szerint bizony kellene - az összefirkált árkus papírokat.

Az MSZP - vélhetően Gyurcsány hoppmesteri vezérlete alatt - egy véres komoly törvényjavaslatot adott be - letölthető cikkünk végéről - melyben a Illetékes személy képét, életrajzát is kötelezővé tenné kitenni. Sőt... legyen nemzeti ünnep és munkaszünet a kibocsátó születésnapja. Sőt aki meggyalázza eme ereklyéket, az kapjon öt év csukdát...

De nem kell messzire menni. A NET bizony gyilkos tud lenni. Se szeri, se száma azon paródiáknak, amelyek a nyilatkozat új és még újabb photostoppolt változatait kínálják letöltésre. Van ott kérem minden: kedven vérünk képétől (félreértés ne essék, itt nem Viktort hanem Rákosi Mátyást értik ez alatt, a kommunizmus önkényuralmi jelképeivel díszített változatokig, pudlikutyától Orbán Viktor képéig és a kis úttőrig szinte végtelen a Net humora.

Valahogy nem fűlik a fogunk a Nemzeti Imasarok gondolatához. Pedig ez kérem divat az USA-ban, (Függetlenségi Nyilatkozat és zászló), divat Szlovákiában (a Hazafiassági törvény), divat volt Horthy Magyarországán (Trianon oltár). De speciel most és itt nem divat.

Napokban voltam egy ügyvéd kollégámnál. Valahol Magyarországon. Ott bizony abban a helységben volt elhelyezve, szépen előírásszerűen megvilágítva, ahova a király is bizony gyalog jár. Ott ő, jó jogászhoz híven betű szerint vette: Olyan helyre kell elhelyezni, ahol sok ember láthatja. Mások kerek perec megtagadták. Az Alkotmánybíróság, a Köztársasági elnöki hivatal (legalábbis míg Sólyom regnál ott), nem teszi ki. Más helyen, főként Fideszes önkormányzatokban, még az óvódákban és bölcsödékben, általános iskolákban is kiteszik...

Viszont jogászi körökben is körvonalazódik: az Alkotmánybírósághoz kell fordulni. Csak nehogy addig módosítsák - véres komolyan e tárgyban az Alkotmányt. Esetleg az MSZP törvényjavaslatának szellemében.

Kedves Viktor, hibáztál. Jót akartál, de rosszul. Vond vissza az egészet. A társadalmi béke érdekében. Senkit sem lehet erőszakkal megváltani Magyarországot sem!

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=589

2010.évi... tv.

A Nemzeti Együttműködés Rendszerét Megtestesítő Személy iránt érzett szeretet, hűség és

hála kifejezéséről

Az Országgyűlés hazánk haladó hagyományait követve, eltelve a Szavazófülkékben Lezajlott Forradalom Eredményeként Létrejött Nemzeti Együttműködés Rendszere által rá rótt felelősség tudatával, előkészítvén az Alkotmányozó Nemzetgyűléssé való átalakulását, élve a korábban soha nem látott mértékű, szinte egyhangú választói felhatalmazással, a Nemzeti Együttműködést Rendszerét megálmodó, azt megteremtő, majd a nemzet alkotmányos tudatába bevéső Személy iránt az ország minden polgára által érzett gyermeki szeretet, hűség és hála kifejezésére alábbi törvényt alkotja:

Értelmező rendelkezések:

A Szavazófülkékben Lezajlott Forradalom Eredményeként Létrejött Nemzeti Együttműködés Rendszere (a továbbiakban: SZALEFORELÉNER): a 2010. év április hónapjában az egységbe forrt magyar nép akaratából létrejött új politikai, gazdasági, társadalmi rendszer.

A Nemzeti Együttműködést Megtestesítő Személy (a továbbiakban: NEMESZ): Orbán Viktor, a SZALEFORELÉNER megalapítását követően hivatalba lépett miniszterelnök.

2.§

 • (1) Az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság, a Legfelsőbb Bíróság, az Állami Számvevőszék, a Magyar
  Nemzeti Bank, a helyi és kisebbségi önkormányzatok, az Országgyűlési Biztosok, a központi
  államigazgatási szervek és azok területi, helyi szervei, a köz- és felsőoktatási intézmények, valamint a
  Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve, továbbá a Magyar Honvédség katonai
  szervezetei és a katonai igazgatás területi szervei (a továbbiakban együtt: szerv) által feladatuk
  ellátása során használt középületekben, a szerv vezetője által meghatározott méltó és a középület
  sajátosságainak megfelelő jól látható helyen ki kell helyezni a NEMESZ (Orbán Viktor) portréját és
  életútjának tövid összefoglalását.
 • (2) A portrét és az életutat színes formátumban, méltó minőségben nyomtatva, legalább 50x70 cm
  méretű, álló téglalap alakú keretbe kell foglalni.
 • (3) Ha az épület sajátosságai azt nem zárják ki, a portrét (életutat) megfelelő módon meg kell
  világítani.
 • (4) A szerv vezetője köteles gondoskodni a portré (életút) és a képkeret tisztán tartásáról, szükség
  esetén cseréjéről, valamint a megvilágításra szolgáló elektromos berendezés rendeltetésszerű
  használatra alkalmas állapotban tartásáról.

3.§

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a NEMESZ (Orbán Viktor) születésnapját, május 31-ét ünnep- és munkaszüneti nappá nyilvánítja.

4.§ Az 1978. évi IV. törvény a büntető törvénykönyvről az alábbi, 139/B. paragrafussal egészül ki:

139/B.§ Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy a külön törvényben meghatározott Nemzeti Együttműködés Rendszerét Megtestesítő Személy (Orbán Viktor) kötelezően kihelyezett portréját (életútját) erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, eltávolítsa, vagy annak megismerhetőségét egyéb módon akadályozza, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

5.§

Felhatalmazást kap a kormány, hogy

a)   a  portré  (életút)  kihelyezésének megtörténtét és szabályszerűségét ellenőrző szervezetet
rendeletben jelölje ki, és megállapítsa ez ellenőrzés részletszabályait;

b) rendeletben szabálysértéssé nyilvánítsa a 2. § ban meghatározott kötelezettség megsértését.

d)a NEMESZ (Orbán Viktor) kifüggesztendő életútjának tartalmát, és a portré minőségét rendeletben állapítsa meg;

6.§

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

INDOKOLÁS

A Nemzeti Együttműködés Rendszerét Megtestesítő Személy iránt érzett szeretet, hűség és

hála kifejezéséről

A Nemzeti Együttműködésről szóló 1/2010. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozat szerint „a magyar nemzet 2010 tavaszán újra összegyűjtötte életerejét, és a szavazófülkékben sikeres forradalmat vitt véghez. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy ezt az alkotmányos keretek között megvívott forradalmat elismeri és tiszteletben tartja. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy az áprilisi választásokon új társadalmi szerződés született, amellyel a magyarok egy új rendszer, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének megalapításáról döntöttek."

A Nemzeti Együttműködésről szóló 1/2010. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozat egyes középületekben való kihelyezéséről szóló, 1140/2010. (VII. 2.) Korm. határozat szerint a politikai nyilatkozatot a középületekben ki kell függeszteni.

Előterjesztők úgy gondolják, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszerének megalapításában Orbán Viktonak elévülhetetlen érdemei vannak, így méltatlan, ha csak a politikai nyilatkozat kötelező kifüggesztéséről rendelkezik a jogalkotó. Azt javasolják ezért, hogy illő és üdvös módon Orbán Viktor fényképét és tömör életútját is el kelljen helyezni valamennyi középületben annak érdekében, hogy a magyar nemzet tagjai szeretetüket, hűségüket és hálájukat megfelelően fejezhessék ki.

Részletes indoklás

Az l.§-hoz

Mivel a Nemzeti Együttműködés Rendszerének mibenlétéről a társadalom széles rétegei csak nehezen tudnak pontos képet alkotni, ezért a normakövetés feltételeinek megteremtéséhez szükséges, hogy az új rend egységes és általános elnevezést és pontos megjelölést kapjon.

Az 1989. óta eltelt időszakban a Köztársaság élén jöttek-mentek a miniszterelnökök, most azonban végre lehetőség van arra, hogy az ország tartósan ugyanannak a személynek az irányítása alatt maradhasson, akár évtizedekre is, így indokolatlan lenne ezt a vezetőt csupán a miniszterelnöki címmel illetni.

A 2.§-hoz

Tekintettel arra, hogy a Javaslat szándéka kiterjed a NEMESZ (Orbán Viktor) portréjának büntetőjogi védelmére, valamint a kihelyezés elmulasztásának szankcionálására, az állampolgároktól elvárt magatartás részletes szabályait indokolt a jelen Javaslatba foglalni.

A kihelyezési kötelezettek pontos körének megjelölése, valamint a technikai feltételek garantáltatasa biztosítja az egységes jogalkalmazói gyakorlat kialakulását, valamint a jogkövető magatartás elterjedését.

A 3.§-hoz

Az ünneppé és a munkaszüneti nappá nyilvánítás a tisztelet kifejezésének elengedhetetlen eleme, mely az európai nagy uralkodóházak gyakorlatától eltér ugyan, de egységes uniós gyakorlat hiányában a téma tagállami hatáskörben szabályozható.

A 4. §-hoz

A NEMESZ (Orbán Viktor) portréja (életútja)elleni támadás a SZALEFORELÉNER elleni támadással egyenértékű, és így veszélyezteti alkotmányos berendezkedésünket. Ez indokolja a bűncselekménnyé nyilvánítás tényét.

Budapest 2010. július 5.

CsatolmányMéret
00589.doc112.02 KB
00589.jpg146.47 KB
00589.pdf220.34 KB